Ana Sayfa Makaleler

Makaleler

İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, vergi hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi iş hayatına dair faydalı olabilecek makaleler bulunmaktadır.

I- İLGİLİ MEVZUATIN İNCELENMESİ 1- Geçici İthalata İlişkin Bazı Mevzuat Hükümleri: Geçici İthalat Rejimine İlişkin Hükümler; Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi (2004/7905 sayılı, 23.09.2004 tarihli Karar), 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ilâ 134.maddeleri, Gümrük Yönetmeliği’nin 376 ilâ 394.maddeleri ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Karar’ın 16...
Mahrece iade işlemleri, bir eşyanın geldiği yere (çıkış ülkesine/ticaretin yapıldığı ülkeye) geri gönderilmesi işlemleri. I- İLGİLİ MEVZUATIN İNCELENMESİ Mahrece İade hakkında en ayrıntılı bilgi; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 64/1, 64/3-b, 213.maddesi, Gümrük Yönetmeliği’nin 181/1-c.maddesi ile 30.06.2002 tarih ve 24801 sayılı Resmi Gazete (R.G)’de yayımlanan 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’nde (Mahrece...
1- Temsil (Doğrudan Veya Dolaylı Temsil) Hakkı; Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci,...
Pandemi döneminde ne çok yenilenen ve gelişen sektörlerden birisi de esnaf moto kurye hizmeti. Sektör öyle bir hale geldi ki eskiden motor ehliyeti olan kişiler maaşı ile çalışırken artık tüm kuryelere vergi kaydı açtırılmaya ve teslimat miktarına veya hizmet süresine göre fatura karşılığı ödeme yapılmaya başlandı. Getir, Yemeksepeti, Trendyol, Banabi,...
Özel Usulsüzlük Cezası Nedir? 213 sayılı Kanunda düzenlenen idarî nitelikteki vergi cezalarından biri olan usulsüzlük cezası, aynı kanunun 351 inci maddesinde vergi kanunlarının şekil ve usule ilişkin hükümlerine riayet edilmemesi şeklinde tanımlanmıştır. Usulsüzlük cezaları, aynı Kanunun 352 inci maddesinde yer alan “genel usulsüzlük” ve 353., 355. ve mükerrer 355. maddelerinde yer...
I- Tanımlar: Müşterek Kelimesi; ortak, ortaklık, birlikte, ortaklaşa, el birliğiyle yapılan veya hazırlanan anlamlarına gelmektedir (Türk Dil Kurumu “TDK” Sözlüğü). Müşterek Sorumluluk; Var olan borca ortaklığı ifade etmektedir. Bir ortaklık söz konusu olduğu için her bir ortak kendi payına düşen kadar borçtan sorumludur. Borçlu, alacaklının borcunun tamamını ödeme yükümlülüğü altında olmayıp kendi...
Konsinye İhracat Nedir? Konsinye İhracat; Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade eder. Konsinye İhracat Süreci; Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Madde ve/veya ülke politikası açısından Ticaret Bakanlığınca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri...
Bedelsiz İhracat Nedir? Bedelsiz İhracat Nasıl Yapılır? Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması, bedelsiz ihracat olarak adlandırılır. Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar: a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu...